Kjo faqe është krijuar specifikisht për viber-grupin Ana e Malit për të bër kontributin në ndihmë të bashkëvendasve tan me rastin e pandemisë COVID-19

Kliko më posht të bëni donacionin tuaj, keni munëdesi të caktoni shumën vetë ose të zgjillni njërën nga tri opcionet.

Në të njëjtin vend keni mundësi të caktoni nëse kjo dhuratë të jetë mujore (Shiko opcoinin “Make this a monthly donation”)

____________________________________

This page has been created for the Ana e Malit viber-group to donate for our felow man and help them recover from the COVID-19 pandemic
Click the button below to make your donation, you can set your own amount or you can choose one of the three options.
At the same time you may want to check the option “Make this a monthly donation” if you wish to make continuous monthly donations